Knihovna Muzea Bojkovska

KATALOG KNIHOVNY MUZEA BOJKOVSKA

Muzejní knihovna je umístěna v přízemí budovy muzea a má k dispozici dvě místnosti, badatelnu s příruční knihovnou a knihovnu, ve které je umístěn vlastní fond knih a časopisů. Část knihovního fondu je uložena a vystavena v expozicích muzea věnovaných školství, soudnictví a církevnímu životu.

Knihovna Muzea Bojkovska je veřejnou knihovnou se specializovanými knihovními fondy. Jejím hlavním posláním je shromažďovat, evidovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat literární a jiné dokumenty dokládající kulturní a jiné činnosti v Mikroregionu Bojkovsko a obcích bývalého světlovského panství či území soudního okresu Bojkovice, a dokumentů potřebných pro odbornou práci zaměstnanců muzea i odborné veřejnosti. Zájemcům z řad veřejnosti kromě výpůjčních a meziknihovních výpůjčních služeb poskytuje další služby. Je zajištěn přístup na internet. Přístupná je vždy v provozní době muzea, v jiném čase kdykoliv dle dohody. Velkou výhodou je i její bezbariérový přístup.

Základy muzejní knihovny byly položeny již při vzniku muzea v roce 1931, kdy učitel a první správce muzea Alois Jašek získal darem knihy a časopisy především naučného a regionálního zaměření. Převážně prostřednictvím darů pak knihovna zvolna narůstala i v následujícím období. V roce 1936 měla knihovna k dispozici 579 naučných knih a slovníků, 274 časopisů, 95 monografií, 70 publikací rodáků a 280 encyklopedií a ročenek. Celkem měli čtenáři v tomto období k dispozici 1 288 knih a časopisů. V roce 1939 fond čítal již 2 123 knihovních jednotek. Knihovna získala i velmi cenné exponáty, z nichž mnohé se ve fondu dochovaly dodnes. Vedle Joži Černíka velkými příznivci a mecenáši muzea a knihovny byli středoškolský profesor Josef Glivický, etnograf PhDr. Antonín Václavík, prof. Josef Huška, katolický kněz, monsignor Ferdinand Černík, spisovatelka a etnografka Amálie Kožmínová a rovněž Josef Hofer, kněz a spisovatel z Luhačovic. Do fondu byly získány i celé pozůstalosti knih po lékaři a botaniku L. F. Černíkovi, po katolickém knězi a středoškolském profesorovi Františku Koželuhovi a Jindřichu Koželuhovi, katolickému knězi a etnografovi či JUDr. Jindřichu Kalmanovi.

Muzeu byli velmi nakloněni faráři místní i z okolních farností, především však P. Alois Viceník či P. Matouš Kroča. Jejich zásluhou byl knihovní fond doplněn nejenom o knihy s náboženskou tématikou jako jsou bible, misály, nebeklíče, ale i o hudební archivy z kostelních kůrů a kolekce starých modlitebních knížek.

Jako depozitum věnovala muzeu v roce 1940 správa obecné školy 160 publikací a časopisů. Postupně byly do muzejních fondů přejaty i knihovny některých zaniklých místních vzdělávacích institucí, spolků a zrušených malých knihoven. V současné době je čtenářům k dispozici více než 5 000 svazků knih, periodik a kompletů periodik. Muzeum Bojkovska v roce 2010 již při svém vzniku jako příspěvkové organizace zakoupilo knihovnický systém Clavius. Tento elektronický katalog umožňuje katalogizaci knih, periodik, kompletů periodik, článků či elektronických zdrojů. V současné době je vněm zaevidováno již 3 927 knih, 1 149 kompletů periodik a 4 341 článků. Čtenáři mají tímto způsobem zajištěný lepší přístup k informaci o knihovních fondech, neboť katalog je zpřístupněn na webových stránkách muzea a umožňuje vyhledávání jakémukoliv uživateli internetových stránek.

Knihovní fond je tvořen společenskovědní literaturou z oblasti archeologie, historie, etnografie, lékařství, přírodovědy, divadla, výtvarného umění, jazykovědy, filozofie a hudebních věd. Část fondu tvoří rovněž beletrie, především regionálních autorů a v souladu se zaměřením muzea. Z odborného fondu knihovny byly vyčleněny knihy vydané do r. 1860; tyto staré tisky spolu s fondem starých slabikářů a učebnic, modlitebních knížek, biblí a misálů tvoří základ historického sbírkového fondu. Zvláštní pozornost si zaslouží archiv starých i soudobých kalendářů a ročenek, hudebnin, bibliofilií či divadelních her. V současné době knihovna prochází zásadní přestavbou; dochází ke kompletnímu vytřídění, seřazení a novému uložení knih podle předem daných pravidel.

PROVOZNÍ DOBA

Pondělí   9.00 – 12.00   13.00 – 16.00
 Úterý   9.00 – 12.00   13.00 – 15.00
 Středa   9.00 – 12.00   13.00 – 16.00